Okrugli sto

Transformacija visokog obrazovanja

Moderatori:

Prof. dr Milan Martić
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vladimir Popović
Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema: Panel pod nazivom “Transformacija visokog obrazovanja” usmeren je na definisanje strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Srbiji i zemljama okruženja.

Ciljevi: Panel ima za cilj da definiše odgovore na izazove savremenog visokog obrazovanja kao što su:

 • Saradnja sa privredom u razvoju programa visokog obrazovanja;
 • Multidisciplinarni i transdisciplinarni studijski programi;
 • Finansiranje visokog obrazovanja;
 • Digitalizacija visokog obrazovanja;
 • Uticaj COVID-19 na realizaciju nastave i naučno-istraživačkog rada;
 • Prednosti i nedostaci učenja na daljinu;
 • Publikovanje rezultata naučno-istraživačkog rada i izdavačka delatnost;
 • Promovisanje održivosti u programima visokog obrazovanja;
 • Standardi kvalifikacija u visokom obrazovanju: razvoj i novi sistem klasifikacije.

Format: Okrugli sto sa panelistima i moderatorima

Panelisti:

 1. dr Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Repubika Srbija
 2. dr Aleksandra Nikolić, redovni profesor, Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Kanton Sarajevo
 3. dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor, Rektor Mostarskog univerziteta, Bosna i Hercegovina
 4. prof. dr. sc. Igor Balaban, prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
 5. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
 6. prof. dr. Polona Šprajc, prodekanica za izobraževalno dejavnost, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Slovenija (online)
 7. d-r Mijalche Santa, prodekan za medjunarodnu suradnju i nauku, Ekonomski fakultet Skoplje, Ss. Cyril and Methodius Univerzitet, Makedonija (online)
 8. dr Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 9. dr Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevca
 10. dr Žaklina Stojanović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 11. dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 12. dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 13. dr Milija Suknović, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 14. dr Marija Kuzmanović, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 15. Milenko Gudić, direktor, REFOMENT Consulting & Coaching, Beograd, Srbija, Koordinator Radne grupe UN PRME za siromaštvo kao izazov za obrazovanje za menadžment, predavač na Univerzietu Donja Gorica u Crnoj Gori
 16. Radoslav Veselinović, član Borda direktora, Galeb grupa, Srbija

For the English version, please check the following document.

April 30, 2022
Deadline for abstract submission
May 20, 2022
Notification of abstract acceptance

June 9, 2022
Deadline for Doctoral Colloquium application
June 5, 2022 Deadline for early-bird registration
June 11, 2022 Deadline for late registration
June 11-14, 2022 Symposium at the Faculty of Organizational Sciences
June 30, 2022 Deadline for paper submission
(Springer LNNS Book Series / National Monograph)
July 30, 2022 Notification of paper acceptance

9 SDGs:

The United Nations Sustainable Development Goals web site: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

“The content of this publication/website has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States”.